Uppsala BIO 2020

Diarienummer 2012-04378
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - STUNS Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle
Bidrag från Vinnova 24 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Öka Uppsala-Stockholms samt Östra Mellansveriges tillväxt och stärka dess internationella konkurrenskraft inom Life science, samt i en ledande roll bidra till dess utveckling - För sammanfattning av resultat på systemnivå, se bilaga, fra fig 1 "Hävstång skikt 1-4". Öka Sveriges tillväxt och stärka dess internationella konkurrenskraft inom life science. - Se bilaga inkl fig 1 "Hävstång skikt 1-4". -Den nationella utrullningen växlas upp genom implementering av en för alla BIO-X noder gemensam avropsmodell. -Se bilaga; Nationell spridning genomförd och uppväxlad genom Swelife.

Resultat och förväntade effekter

Öka utflödet av kliniskt och industriellt genomlysta, kvalitetsäkrade och investeringsbara produktkoncept som vidareförädlas till produkter - Genomförd genom fr.a. utvecklingen av BIO-X och Swelife hands-on liksom genom inkubatorn UIC. Öka inflödet till Sverige av internationellt kapital och kompetens - Genomförd fr.a. genom industriella partnerskap samt SULS. Öka regional samverkan kring konkreta projekt - Genomförd genom div samordning regionalt och nationellt. Detta bidrar till att långsiktigt stärka tillväxt och svensk konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

Utarbeta en avropsmodell inom BIO-X - Genomförd genom nationell utrullning av BIO-X och genom Swelife hands-on. Tillgängliggör BIO-X nationellt och skapa en kvalitetsstandard - Se ovan. Bedriv internationellt synliggörande genom samarbete i storstadsregionen - Genomförd fr.a. genom SULS. Senare också genom tex kampanjen "EMA to Sweden", deltagande i partneringmöten mm. Genom nätverkande insatser och konkreta projekt inom bl.a. kommersialisering ytterligare stärka regional samverkan - Genomförd genom Swelife hands-on, UIC, Innovation Akademiska, UU Innovation mm

Externa länkar

Web-sidan nyligen uppdaterad. Hemsidan "www.suls.se" har fasats ut. Inom kort fasas hemsidan "www.BIO-X.nu" ut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.