Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppbyggnad av forskningskompetens och nätverk för framtida arbete inom skogs- och viltsektorerna

Diarienummer
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att etablera ett nätverk av kontakter inom olika kvalificerade miljöer, inkluderande myndighet, skogsbruk, universitet och forskningsinstitut, samt att fortsätta meritera mig själv akademiskt. Målet var att bygga upp ett samarbete kring att öka kunskapen om betesskador i produktionsskog och skapa en bas för en fortsatt akademisk karriär. Syftet och målet har uppfyllts och kommer att fortsätta att generera resultat och ytterligare samarbeten i framtiden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förutom ovan nämnda effekter, inkluderande ämnesmässiga forskningsframsteg och bidrag till ny kunskap, individuell meritering och uppbyggnad av nätverk för framtida samarbeten, vilka alla i sig har stor betydelse för min framtida forskarkarriär, har ytterligare viktiga effekter tillkommit under tiden för mitt VINNMER-projekt, t ex min tillsvidareanställning, samt projektledarroll för nationell viltbetesinventering. Resultaten av mitt VINNMER-projekt har därmed överträffat förväntningarna.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet i form av ett tätt samarbete med två av mina kvalificerande miljöer, Skogsstyrelsen och Sveaskog, har varit mycket gynnsamt. Samtliga kontakter har fungerat bra och projektet har i stora drag kunnat genomföras som planerat. Jag anser att det är ett bra arbetssätt att verka tillsammans med ett nätverk av intressenter inom den här typen av tillämpade forskningsprojekt och har en bestämd känsla av att det kommer att gynna min fortsatta karriär under en lång tid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02063

Statistik för sidan