Universitets och högskolors strategiska utveckling av verifiering

Diarienummer 2014-05618
Koordinator UMEÅ UNIVERSITET HOLDING AB - UMINOVA HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 5 126 859 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som mål att bidra till nyttiggörande och kommersialisering av akademisk kunskap och forskningsresultat. Verifieringsprocessen syftar till att minska risker och öka kvalitén hos de idéer som tas vidare i kommersialiseringsprocessen. Projektet hade även som målsättning att tillvarata idéer från målgruppen studenter. Vid sammanställning av utfall konstateras att inflödet av studentidéer till verifieringsverksamheten ökat samt att att många tidigare verifieringsprojekt utvecklats vidare i positiv riktning efter avslutad VFT-fas.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att idéer och forskningsresultat erbjudits möjlighet att genomgå en utvärderings- och verifieringsprocess, och har bidragit till att utvärdera former för nyttiggörande och kommersialisering. Projektet har även bidragit till ett ökat inflöde av idéer från studenter till UmUs innovationsstödsystem. Projektet har sedan starten bidragit till att nya bolag bildats, och att vissa verifieringsprojekt senare har lyckats attraherat riskkapital. Alternativa vägar till nyttiggörande/tillämpning återfinns i projektresultatet.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande: Under projektperioden har arbetssätt utvecklats kontinuerligt, bland annat har vi erbjudit VFT-projekten att genomgå en initial work-shop i verifieringsmetodik/behovsanalys, vilket givit projekten en bra start på processen. Upplägget med sommarverifiering för studenter har bidragit till ökat inflöde av studentidéer samt att fler idéer från studenter beviljats VFT-projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.