Universitet och högskolor i regionala innovationssystem

Diarienummer 2008-00361
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - april 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att öka förståelsen för de komplexa sambanden mellan å ena sidan universitetens utbildning och forskning och å andra sidan ekonomisk dynamik och tillväxt på regional nivå. Målet är att öka kunskapen både om hur effektivt universiteten omvandlar sina anslag till forskningsresultat, examinerade studenter med flera ´outputs´ och om hur dessa ´outputs´ i sin tur påverkar den ekonomiska dynamiken.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas ge signifikanta bidrag till den vetenskapliga litteraturen på området i form av 4-6 publicerade artiklar, mastersuppsatser, en licentiat- och en doktorsavhandlling. Genom tät dialog med våra samarbetspartners räknar vi med att signifikant öka insikterna om universitetens roller och betydelse för Stockholm-Mälarregionens.

Upplägg och genomförande

Projektet planeras som tre delstudier: en om universitetens kortsiktiga betydelse för sysselsättning och ekonomi samt om effektivitetsskillnader mellan olika universitet, en om den högre utbildningens bidrag till företagsbildning och en om universiteten som noder i kunskapsintensiva regionala nätverk. Inom de två förra kommer vi att utnyttja specialdesignande databaser respektive databasen FAD. I den tredj studien kommer vi att komplettera med enkäter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.