Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Universitet och högskolor i regionala innovationssystem

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - april 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att öka förståelsen för de komplexa sambanden mellan å ena sidan universitetens utbildning och forskning och å andra sidan ekonomisk dynamik och tillväxt på regional nivå. Målet är att öka kunskapen både om hur effektivt universiteten omvandlar sina anslag till forskningsresultat, examinerade studenter med flera ´outputs´ och om hur dessa ´outputs´ i sin tur påverkar den ekonomiska dynamiken.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas ge signifikanta bidrag till den vetenskapliga litteraturen på området i form av 4-6 publicerade artiklar, mastersuppsatser, en licentiat- och en doktorsavhandlling. Genom tät dialog med våra samarbetspartners räknar vi med att signifikant öka insikterna om universitetens roller och betydelse för Stockholm-Mälarregionens.

Upplägg och genomförande

Projektet planeras som tre delstudier: en om universitetens kortsiktiga betydelse för sysselsättning och ekonomi samt om effektivitetsskillnader mellan olika universitet, en om den högre utbildningens bidrag till företagsbildning och en om universiteten som noder i kunskapsintensiva regionala nätverk. Inom de två förra kommer vi att utnyttja specialdesignande databaser respektive databasen FAD. I den tredj studien kommer vi att komplettera med enkäter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00361

Statistik för sidan