UnikAI

Diarienummer 2017-01994
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 373 999 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Idén är att kombinera interaktiva evolutionära algoritmer (IEA) med mänsklig kreativitet och bedömningsförmåga för att på kort tid hitta nya radikala, unika och optimerade koncept för produkter. Målen är: -En utvecklad metod för att ta fram nya och radikala lösningar med IEA -En metod för att med IEA utforska lösningsrymden i tre applikationer -Två publicerade vetenskapliga artiklar -Aktörer utanför projektet inspireras att testa framtagna metoder -Styrkan i att kombinera IEA med andra optimeringsalgoritmer för ett antal tillämpningar hos de deltagande företagen är påvisad.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är att kunna maximera möjligheterna att inom ramen för någorlunda känd kunskap kunna hitta unika och optimerade lösningar på produkter som kan ge företag en ledande roll på en global marknad. Möjligheten till interaktion med användaren ger en ökad potential när oväntade lösningar presenteras och användaren kan utifrån nya impulser styra evolutionen på ett i många fall intuitivt sätt med bibehållet uppfyllande av bivillkor och mot optimerat utförande inom ramen för vald inriktning på evolutionen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska drivas som ett antal praktikfall som deltagande industriföretag tillhandahåller. En forskningsmetodik som bygger på fallstudiemetodik, och växelvis analys och syntes som leder till testbara prototyper av digitala verktyg kommer att användas. Forskningsutförare är Swerea IVF (projektledare) och Chalmers tekniska högskola. Industriföretag är Kongsberg Automotive, Rolls-Royce och Autotube. Samlokaliserade projektmöten kommer att hållas tre gånger per år. Korta pulsmöten att hållas månadsvis med IT-baserade hjälpmedel som t.ex. videomöten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.