Umeå Urban forum - Kreativitet och medskapande i stadens offentliga rum

Diarienummer
Koordinator Umeå kommun - Samhällsbyggnadskontoret
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att öka kunskapen kring stadsbyggnadsprocessen- målet att engagera nya grupper i dialog och medskapande, samt att involvera kreativa kompetenser i utformandet av stadens offentliga rum. Dialoger med barn, unga och föräldrar genomfördes inför utformandet av en framtida mötesplats och äventyrspark i Umeå. Det innebar en nära samverkan mellan Umeå Kommun, Umeå Designhögskola (UID) och lokal konst-och föreningsverksamhet. Agenturen Kreators kreativa kompetens engagerades i gestaltningen av en undersökande installation: Kan det bli roligt att vänta på bussen?

Resultat och förväntade effekter

Nya grupper har dialogiserat kunskap: Kursansvariga vid UID, samhällsplanerarstudenter och stadsplanerare. även företrädare för det lokala näringslivet hade en aktiv roll. Ett fruktbart samarbete som kommer att fortsätta 2015. Ett nytt samverkansprojekt på nationell nivå har skapats: Vasaplan- ett samverkansprojekt om gestaltning av offentliga miljöer. Ett samarbete mellan Arkitekturmuseet och Umeå Kommun kommer att ske: Utställningar, installationer och arkitektmöten-inför och under Umeå2014. Agenturen Kreator bidrog i stadsutvecklingsprojektet kring Vasaplan.

Upplägg och genomförande

Tvärsektoriell samverkan är projektets röda tråd. I alla delar har dialoger initierats och förts på olika nivåer för att skapa förutsättningar för framtida samarbeten. Medborgare, kreatörer, studenter, universitet, lokala entreprenörer, kulturinstitutionerna, statliga myndigheter, föreningslivet, kommunala tjänstemän och politiker- alla har bidragit till förståelsen för och kunskapen om komplexiteten kring en positiv stadsutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.