Ultrakänslig kapacitiv biosensor

Diarienummer
Koordinator LUNDS UNIVERSITETS INNOVATIONSSYSTEM AKTIEBOLAG - Lunds Universitets Utvecklingsaktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 976 400 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta VinnVerifieringsprojekt var att skapa ett solitt underlag för en kommersialisering av en ny och innovativ kapacitiva biosensor teknologi. Vår tanke var att inhämta kund/användarfeedback för att på bästa sätt kunna utforma produkten efter kundens behov och på detta sätt verifiera teknologiplattformen för kapacitiva mätningar samt klargöra teknikens fulla potential. Med denna information var målet även att verifiera tillverkning, leverans och försäljning av en skalbar produkt som marknaden efterfrågar.

Resultat och förväntade effekter

Ett viktigt projektresultat var att skapa underlag för och ta fram en affärsplan som kan användas för att hitta finansiärer för en kommersialisering av instrumentet inom det valda marknadssegmentet klinisk diagnostik. Detta omfattande arbete täcker även in verifiering av affärsmodell/strategi samt vilken kompetens som krävs i företaget för att nå framgång. Förväntningarna var m.a.o. att ha efter projektets löptid ha arbetat fram en tydlig bild av hur vi lämpligast producerar och säljer vårt instrument samt den service som bör vara kopplad till försäljningen.

Upplägg och genomförande

En process som löpt genom hela detta projekt är samarbetet med ett fåtal noggrant utvalda potentiella kunder. Genom erfarenheter från den utvecklade prototypserien har svagheter i tekniken kunnat åtgärdas. Vi har även fått en uppfattning om de prioriteringar hos de kundgrupper vi identifierat på teoretisk basis även stämmer med verkligheten. Både affärsmodell och organisation är på idag på plats tillsammans med en funktionell affärsplan som är utvecklad inom ramen för projektet. Vi är nu redo att utan fördröjning påbörja en kommersialisering av vår produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.