TS-Europe-Trafiksäkerhet i Horizon 2020-etapp 2

Diarienummer 2016-05536
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att Trafiksäkerhet får en tydlig synlighet i Horizon 2020 och nästa ramprogram, med kraftfulla utlysningar i prioriterade områden. I arbetet med nästa ramprogram behöver trafiksäkerhetsfrågorna fortsatt synliggöras och integreras i de större samhällsutmaningarna . Projektet omfattar även att aktivt genomföra strategin för påverkan för att kunna ha ett engagerat svenskt agerande och att ta initiativ för att skapa och medverka i konsortier för WP 2018 -2020. Målet är att trafiksäkerhet är väl representerat i utlysningar och att svenska aktörer ingår i beviljade projekt.

Förväntade effekter och resultat

Trafiksäkerhet ska vara väl synligt i kommande utlysningar och adressera såväl höjd säkerhet för alla trafikanter som trafiksäkerhet som randvillkor för de hållbara, automatiserade och uppkopplade transportsystemen. Svenska aktörer ska vara väl representerade i de projekt som beviljas och dessa projekt ska generera resultat som skapar samhälls-och affärsnytta och förtroende för svensk akademi och industri, respekterad "track record".

Planerat upplägg och genomförande

Arbetat drivs av en liten arbetsgrupp med nyckelaktörer med breda nätverk. Påverkan genom - deltagande i grupperingar och initiativ, aktivt agerande utifrån en gemensam svensk strategisk agenda. Exempelvis ta ledande roller i grupperingar såsom EARPA och ERTRAC, i arbetsgrupper, samt erbjuda "inspel" till svenska politiker och myndigheter. - Interagera med beslutsfattare direkt genom riktade aktiviteter eller seminarier för t.ex. kommissionen, eller genom andra kanaler som grupperingar nämnda ovan. - Råd,stöd, nätverk till svenska aktörer för deltagande i konsortier

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.