Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TS-Europe-Trafiksäkerhet i Horizon 2020-etapp 2

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet hade som mål att synliggöra behoven rörande trafiksäkerhetsforskning och innovation inom Horisont 2020 och kommande ramprogram. Fokus under projektet har varit att med de deltagande parterna och i ett nätverk runt dessa kontinuerligt bevaka relevanta utlysningar för att på ett tidigt stadium säkra svenskt deltagande där så är relevant, samt att i ett flertal former delta aktivt i påverkansaktiviteter, framförallt under H2020 men också inför Horizon Europe.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till ett ökat engagemang bland viktiga svenska aktörer för att påverka delprogrammen inom Horisont 2020 med områden viktiga för de svenska aktörerna. Under projektets gång har också ett ett flertal projekt godkänts för finansiering och även med svenska koordinatorer

Upplägg och genomförande

Projektet har som huvudverktyg använt möten där projektmedlemmar träffats för att gå igenom status för ansökningar samt möjligheter till inspel. Dessa möten har också gett möjlighet till utbyte av information mellan olika forum i Europa, eftersom projektmedlemmarna representerar olika typer av aktörer. Arbetssättet har fungerat väl, under projekttiden utökades teamet med VTI vilket varit ett bra tillskott. Att ha denna typ av plattform är en tydlig styrka eftersom det finns ett naturligt forum att lyfta olika aspekter och komma till en gemensam linje när möjlighet ges till inspel

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05536

Statistik för sidan