Trygghetens nya former i social omsorg för och med äldre

Diarienummer 2013-02475
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Projektets syfte har uppnåtts genom en nära dialog med kontaktpersoner och representanter från räddningstjänst och pensionärsorganisationer i två av tre av de medverkande kommunerna (se ovan). Två framtidsverkstäder med ca 20 deltagare per kommun har genomförts. I dessa beskrevs förutsättningar, möjligheter och svårigheter i samverkan mellan skilda aktörer, kunskapsbehov och regelsystem. Konkreta handlingsplaner utarbetades. Effekter och behov av nya yrkesroller och regelförändringar har identifierats (se bilaga).

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till en gemensam utveckling av innovations- och prestationsförmåga genom samverkan i frågor som organisationerna tidigare arbetet parallellt med. Projektet har, i detta första steg vidare bidragit till hög kvalitet i utvecklingen av praktiker på området och till kunskaps- och förmågeutvecklingen vid förnyelse av andra välfärdsområden.

Upplägg och genomförande

I planeringsprocessen/steg 1 medverkade representanter för äldre själva samt praktiker från räddningstjänst, hemtjänst och polis. Representanterna ingick i referens-/styrgruppen. Intervjuer med nyckelpersoner har genomförts för att få en samlad bild av nuläget och redan uppmärksammade behov. I kreativa framtidsverkstäder inventerades vidare behov och idéer samt initierades ett antal konkreta handlingsplaner for fortsatt arbete. Projektets resultat kommer att spridas genom såväl forskningsnätverk, konferensdeltagande och vetenskapliga publikationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.