Trygga mormor

Diarienummer 2013-04682
Koordinator FOTONIC I NORDEN AB - FOTONIC I NORDEN AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 401 600 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom projektet har vi fått en förbättrad bild av vilka behov som finns på vårdmarknaden och vilka tekniska lösningar som efterfrågas. Ett mål i projektet har varit att ta fram ett underlag för beslut om vidare kommersialisering av idén. Ett sådant beslutsunderlag finns nu framtaget för produkter riktade till vårdmarknaden.

Resultat och förväntade effekter

Vi har inom projektet tagit fram ett antal nya koncept för produkter riktade till äldreomsorgen. Genom kontakt med marknadsaktörer har vi också fått en uppfattning om vilka möjliga vägar som finns för kommersialisering av de produkter som utvecklats inom projektet. För Fotonic medför projektet nya möjligheter till att söka samarbeten och på sikt tillhandahålla nya produkter för äldrevården.

Upplägg och genomförande

Arbetet har till stor del bestått i att utveckla några tekniska demonstratorer med syfte att kunna diskutera idéer med testmarknaden. Detta har varit en iterativ process där de första videofilmerna som skapades har använts i diskussionerna för att på så sätt väcka nya idéer på behov, som i sin tur har kunnat testas genom att utveckla fler teknikdemonstratorer. Som utgångspunkt har vi använt de världsunika 3D-kameror som Fotonic idag erbjuder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.