Transportrelaterat CSR-arbete för ökad lönsamhet och innovation

Diarienummer 2014-03363
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 492 300 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Projektet har syftat till att utveckla och sprida kunskap kring hur transportrelaterat CSR-arbete kan möjliggöra lönsamhet och innovation. Kunskap har utvecklats som är avgörande för företagens arbete mot mer hållbar logistik, vilket beskrivits under ovan rubriker. Den utvecklade kunskapen visar sig ha stor relevans efter inbjudningar till flera näringslivskonferenser och ett examensarbete på ett av partnerföretagen har erhållit stipendium från ICHCA.

Resultat och förväntade effekter

De verktyg som utvecklats har börjat tillämpas och den kunskap och erfarenhet som funnits hos projektföretagen har börjat spridas. Projektet har haft ett fokus på spridning av resultat genom medverkan på konferenser och publicering, totalt 13 fallstudierapporter, 6 artiklar i branschtidskrifter, 11 vetenskapliga konferensartiklar, 3 publicerade vetenskapliga artiklar samt ytterligare 3 under granskning (internationellt erkända med double blind review). Detaljerade resultat beskrivs i projektets slutrapport.

Upplägg och genomförande

Över 20 fallstudier har genomförts på ett tiotal företag och två enkäter har gett en bred förståelse för företags hållbara logistikarbete. I syfte att hitta signifikanta samband har multivariata analyser gjorts på enkätdata. Studier av sekundärdata i hållbarhetsrapporter har genomförts. Vi har haft sex möten med våra projektpartners för att identifiera mer fokuserade utmaningar samt verifierat och diskuterat preliminära resultat. Delresultat har även presenterats och diskuterats på konferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.