Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Transnational Living Lab for Active Ageing

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för design
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

TLLAAs svenska projektledare Mathilda Tham deltog i Vinnova och JSTs symposium på svenska ambassaden i Tokyo den 13 juni, 2018, samt nätverksaktiviteter kring symposiet. Tillsammans med TLLAAs japanska projektledare, Professor Hiroko Akiyama, levererade Mathilda Tham en presentation kring TLLAA och medverkade i paneldiskussion. Medverkan i Tokyo möjliggjorde att Mathilda Tham kunde tillägna sig information kring de andra projekten i programmen, samt få fördjupad information kring Vinnova och JSTs förväntningar för både fas 1 och fas 2 på projekten och programmet som helhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Medverkan i symposiet samt angränsande aktiviteter ledde till ett utvidgat nätverk, förståelse för forskningsfinansiärernas behov, behov hos industri och andra nyckelaktörer samt samarbetspotential med andra projekt i programmet. Presentation samt deltagande i paneldebatt har resultat i utökad kunskap kring och intresse för projektet TLLAA hos finansiärerna och andra deltagande aktörer. Som helhet har resan genererat utökad kunskap och engagemang kring projekten och programmet som helhet till nytta för det fortsatta genomförandet.

Upplägg och genomförande

Vinnova och JSTs symposium generade nya kunskaper kring övergång mellan fas 1 och 2, specifikt med hänsyn industripartner. Möten med övriga projekt generade insikter kring samarbetspotentialen, specifikt kring hur TLLAA kan agera testbed för övriga innovationer. Det var värdefullt att få höra bakgrund till samt förväntningar på programmet från, och diskutera projektet direkt med finansiärerna. Varje resa till Japan bidrar till ökad förståelse för potentialen i samarbetena mellan de två kulturella kontexterna, samt hur vi kan arbeta för att förverkliga dessa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 juni 2018

Diarienummer 2018-02576

Statistik för sidan