Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Transkriptomanalys av enskilda celler vid njursjukdom

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Department of Medical Cell Biology
Bidrag från Vinnova 2 020 831 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Kronisk njursjukdom (CKD) utgör ett globalt hälsoproblem och resulterar ofta i terminal njursvikt (ESRD). Då förekomsten av de vanligaste bakomliggande orsakerna till CKD/ESRD diabetes, övervikt och högt blodtryck fortsätter att öka, förväntas även förekomsten och samhällskostnaderna för CKD/ESRD att växa. Därför har Haase-gruppen utvecklat nya metoder som kan hjälpa till vid tidig diagnos, förebyggande och behandling av CKD och minska de höga riskerna med hjärt-kärlsjukdomar, ESRD och död hos CKD-patienter.

Långsiktiga effekter som förväntas

I samarbete med Karolinska Institutet och Uppsala Universitet, Prof. Volker H. Haase av Vanderbilt University har utvecklat tekniker för att identifiera nya molekylära biomarkörer med syfte att förbättra diagnostik och behandling av patienter med akuta och kroniska njursjukdomar. Detta projekt utnyttjar enkelcellsinriktningar och kombinerar nya tekniker och plattformar inom bioinformatik med experimentella djurmodeller.

Upplägg och genomförande

Projektet har använt avancerade genetiska och kirurgiska musmodeller utvecklade av professor Haase´s grupp för att undersöka betydelsen av syrgasmetabolism i patogenesen av njursjukdom. RNA-sekvenseringsteknologi användes för en detaljerad molekylär karakterisering av individuella renalcellspopulationer under baslinje och skada villkor (celler isolerades från normala, skadade och genetiskt modifierade njurar).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04913

Statistik för sidan