Transkriptomanalys av enskilda celler vid njursjukdom

Diarienummer 2015-04913
Koordinator Uppsala universitet - Department of Medical Cell Biology
Bidrag från Vinnova 2 901 300 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Kronisk njursjukdom (CKD) utgör ett globalt hälsoproblem och resulterar ofta i terminal njursvikt (ESRD). Då förekomsten av de vanligaste bakomliggande orsakerna till CKD/ESRD diabetes, övervikt och högt blodtryck fortsätter att öka, förväntas även förekomsten och samhällskostnaderna för CKD/ESRD att växa. Därför är nya metoder för att tidigt diagnosticera, förebygga och behandla CKD av största betydelse för att minska risken för progress till ESRD, kardiovaskulär sjukdom och död.

Förväntade effekter och resultat

I samarbete med Karolinska Institutet (KI) avser professor Volker H. Haase från Vanderbilt University att utveckla tekniker för att identifiera nya molekylära biomarkörer med syfte att förbättra diagnostik och behandling av patienter med akut och kronisk njursjukdom. Projektet kommer att kombinera nya tekniker och plattformar inom bioinformatik utvecklade på KI, med experimentella modeller och expertis från professor Haase.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet använder avancerade genetiska och kirurgiska musmodeller utvecklade av professor Haase´s grupp för att undersöka betydelsen av syrgasmetabolism i patogenesen av njursjukdom. Banbrytande metoder inom enkel-cells RNA sekvensering utvecklade vid KI kommer att användas för för att genomföra en detaljerad molekylär karakterisering av specifika cellpopulationer i njuren, vid normaltillstånd och efter skada (celler kommer att isoleras från normala, skadade och genetiskt modifierade njurar).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.