Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trängselavgifterna i Stockholm - långsiktiga effekter och överförbarhet

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juli 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att besvara följande frågor om trängselskatten i Stockholm: - Vad händer med trafiken i Stockholm på längre sikt? Håller effekterna i sig? - är erfarenheterna från Stockholm överförbara till andra städer? - Vad är effekterna utanför transportsystemet - i synnerhet effekterna på arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt? - är avgiftssystemet i Stockholm väl utformat, eller kunde det göras bättre?

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas leda till att ovanstående frågor kan besvaras med stöd av djupa analyser med högt ställda krav på vetenskaplig stringens. Avsikten är att tillgängligöra resultatet internationellt genom vetenskaplig publicering och spridning vid forskar- och branschkonferenser, internationella besök osv.

Upplägg och genomförande

Projektet består av fyra delprojekt. Trängselavgifternas medel- och långsiktiga effekter studeras i det första delprojektet genom en uppföljning av de undersökningar och mätningar som fortlöpande genomförs av Stockholms stad. För att på förhand förutspå vilka effekter trängselavgifter skulle få i en annan stad måste man tillämpa någon form av prognosmodell. Vad vi kan lära från Stockholm är hur pålitliga sådana modeller är, vilket är syftet med det andra delprojektet. I det tredje delprojektet studeras avgiftssystemets arbetsmarknadseffekter genom att göra olika variationer på en i litteraturen uppmärksammad modell. I det fjärde delprojektet avser vi att genom vidareutveckling av befintliga modeller skapa bättre verktyg för optimering av avgiftssystemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03187

Statistik för sidan