Trafikförvaltningens arbete med nya biljettprodukter anpassat för Kombinerad Mobilitet som tjänst

Diarienummer 2017-05002
Koordinator Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik - Storstockholms Lokaltrafik, huvudkontoret
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Kombinationen av olika transportsätt och tjänster kan komma att bli ett sätt att både möta förändrade beteenden och krav från våra resenärer samt förestående utmaningar i en ökad befolkningstillväxt och urbanisering i Stockholms län. Digitaliseringen i samhället ställer nya krav på vårt erbjudande och våra system. Under tredje kvartalet 2018 kommer Trafikförvaltningen att tillgängliggöra sina digitala biljetter för fler och nya typer av samarbetspartners med syfte att sänka tröskeln till kollektivtrafiken och därmed öka marknadsandelen och den totala försäljningen.

Förväntade effekter och resultat

Kombinerad mobilitet som tjänst är ett sätt för trafikförvaltningen att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet om ökat kollektivt resande, ett smart kollektivtrafiksystem samt en attraktiv region. Att införa och erbjuda möjligheten till digital biljettförsäljning till andra aktörer öppnar för kombinerade mobilitetstjänster och andra kreativa lösningar samt därmed ökar mängden resenärer som exponeras för kollektivtrafikens erbjudande. En sådan utveckling skulle bidra till ökad framkomlighet och minskad miljöbelastning i regionen.

Planerat upplägg och genomförande

Trafikförvaltningen ska under 2018 använda BoB-standarden för att tekniskt kunna möjliggöra biljettförsäljning via externa kanaler. Som en följd av detta behöver Trafikförvaltningen implementera Ticket- och Produkt API:erna enligt BoB standarden vilket kräver en investering i utveckling. Detta projekt ska ta fram förutsättningar för implementering och genomföra den. Ansvariga på affärssidan skall tillsammans med extern part jobba fram affärsmodeller och avtal som skall stödjas av BoB standarden för att slutligen genomföra integration och erbjuda biljetter mot slutkund.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.