Traceability - for sustainable metals and minerals

Diarienummer 2018-02350
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med det aktuella projektet är att presentera möjliga system/processer för spårbarhet för relevanta intressenter som i sin tur granskar dem och beslutar vilken process de önskar gå vidare med för att testa i en pilotstudie. Målet vid projektslut är att intressenterna i värdekedjan har kommit överens om ett system/process som är redo att testas i en framtida pilotstudie.

Förväntade effekter och resultat

- En mer hållbar och medveten internationell gruvindustri. - Genom att kunna spåra härkomsten av metaller, skapa en konkurrensfördel/ finansiellt värde för hållbart producerade metaller. - Ge köpare av metaller möjlighet att välja och visa hur hållbara de vill vara genom en differenserad prismodell. - Ökad insyn i värdekedjan för koppar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket 1. Projektledning och kommunikation 2. Nulägesanalys 3. Intressent och marknadsanalys 4. Kartläggning av kopparflöden (för att avgränsa förstudien kommer koppar användas som exempel-metall) 5. Konceptutveckling Det operativa arbetet kommer främst ske av RISE och LTU. Avstämningar med styrgruppen kommer hållas kontinuerligt för att säkerställa branschens engagemang och samtycke. Då Svemin har etablerade kanaler för att nå ut till branschen kommer kommunikation gå ut via Svemin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.