Tjänsteutvecklingslabb

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Karlstad
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att ta fram ett beslutsunderlag för SP för att kunna gå vidare med en etablering av ett nationellt Tjänsteutvecklingslabb.

Resultat och förväntade effekter

Under förstudien ändrades målet något. Istället för att genomföra en klassisk förstudie såg SP en möjlighet att samtidigt med förstudiearbetet också prova verksamhet som liknade ett tjänstelabb. Det arbetet visade sig snabbt bära frukt varför förstudien utvecklades från ett beslutsunderlag till ett sätt att också parallellt testa idén. Förstudien resulerade genom diskussioner med många olika aktörer i ett antal teman som ett tjänsteutvecklingslabb behöver förhålla sig till.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes genom att parallellt diskutera med olika aktörers behov av ett tjänsteutvecklingslabb och vad det borde innehålla, samt med att studera befintliga verksamheter i Europa. Två studieresor genomfördes för att få inspiration och kunskap. Tre olika workshops/projekt sattes igång för att testa tjänstelabbsverksamhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.