Tjänsteutveckling av en innovativ samverkansmodell den svenska modellen för primärvård till Kina

Diarienummer 2016-04987
Koordinator STIFTELSEN SWECARE
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att möta utländsk efterfrågan på helhetslösningar inom hälso- och sjukvård, med Kina som pilotland. Målen att utveckla en samverkansmodell, förankra den hos intressenter, undersöka möjligheter till finansiering och påbörja etableringen av en organisation för detta har alla uppnåtts. En samverkansmodell har utvecklats, för kommunikation, legal struktur och affärsmodell och förankrats bland intresserade företag i Sverige. Erbjudandet har presenterats i Kina, med affärsnära diskussioner som följd. Flera finansieringsmöjligheter har undersökts.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter och resultat består i större tillväxtmöjligheter för svenska bolag genom ett gemensamt erbjudande och stöd. Resultat av projektet är att validera affärsmöjligheter och bedöma hur aktörerna gemensamt kan leverera, samt att skapa en plattform för konsortiet. Resultaten har uppnåtts i och med att en plattform nu är skapad med ett antal företag som anslutit sig mha av ett NDA. Konsortiet och dess ingående lösningar har presenterats och validerats i Kina, vilket har resulterat i ett antal leads som nu följs upp aktivt. Kundanpassade helhetslösningar kan nu utvecklas.

Upplägg och genomförande

Planen för genomförande har följts. Ett team utvecklades vid projektstart, strax därpå bildades ett AB. Förankring hos svenska aktörer påbörjades i slutet av året, liksom med viktiga intressenter för genomförandet - förutom företagen också tjänsteleverantörer, rådgivare inom hälso- och sjukvård, affärsutveckling och Kina-erfarenhet. Affärserbjudandet utvecklades i början av året, liksom företagets grundstruktur. Därpå följde validering av affärsmöjligheterna i Kina, med fokus på en resa som genomfördes i slutet av mars, med uppföljning under april och efter projektslut.

Externa länkar

Hemsida för Nordic China Helathcare Solutions AB, för svenska och kinesiska aktörer på svenska/kinesiska. LinkedIn sida för NCHS som används för kommunikation till deltagande företag och övriga intressenter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.