Tillsyn för barn och unga i HVB utifrån risk och kvalitet

Diarienummer 2018-02068
Koordinator INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationskraft i offentlig verksamhet - Strategiska insatser 2018-2020

Syfte och mål

IVO ansvarar för tillsyn av vård- och omsorgsverksamheter. Idag utförs tillsynen med avseende på hur regler är formulerade, vilket i sin tur bygger på antaganden om vad som ger kvalitet i verksamheterna samt andra politiskt beslutade aspekter. För att tillgodose behoven av en patient- och brukarcentrerad tillsyn och kunna genomföra de förändringar detta medför är IVO inne i en utvecklingsintensiv fas. Projektet syftar till att utveckla ny kunskap där tillsynen ska baseras på vad som utgör kvalitet ur ett brukar- och verksamhetsperspektiv inom HVB (hem för vård och boende).

Förväntade effekter och resultat

En behovsanalys av vad som anses vara kvalitet ur ett brukar- och verksamhetsperspektiv på HVB hem Ta fram idéer och modeller, lösningsförslag, samt testa dessa nya sätt att bedriva tillsyn. Syftet är att uppnå bättre styrning mot det som behovsanalysen kommit fram till. Genomföra en metaanalys över själva utvecklingsprojektet ur olika intressenters perspektiv. Till dessa hör IVO, Tillitsdelegationen, Vinnova, Socialstyrelsen och deltagande HVB-verksamheter. Målet är att uppnå lärande avseende process, arbetssätt och samverkan.

Planerat upplägg och genomförande

IVO avser medverka i Vinnovas arbete med s.k. Policylab. Syftet är att förbättra och samordna regelverk ur ett användarperspektiv och i samverkan med andra myndigheter bedriva specifika projekt med anknytning till reglering. IVO anlitar externt stöd dessa processer samt för att förstärka det arbete som kommer att bedrivs i form av ett pilotprojekt pilotprojekt inom ramen för det policylab-case som arbetsleds av myndigheten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.