Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillsyn för barn och unga i HVB utifrån risk och kvalitet

Diarienummer
Koordinator INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbara matsystem

Syfte och mål

För att tillgodose behoven av en patient- och brukarcentrerad tillsyn och kunna genomföra de förändringar detta medför är IVO inne i en utvecklingsintensiv fas. I arbetet samverkar IVO, Tillitsdelegationen, Vinnova och Socialstyrelsen och granskade HVB-verksamheter. Målet är att uppnå lärande avseende process, arbetssätt och samverkan. Projektet har utgått från ett pilotprojekt inom frekvenstillsyn av HVB för barn och unga. Projektet syftar till att vidareutveckla tillsynen så att den även baseras på vad som utgör kvalitet för de barn och unga som bor på HVB.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ska genomföra en metaanalys över själva utvecklingsprojektet [Policy Lab] ur olika intressenters perspektiv för att uppnå lärande avseende process, arbetssätt och samverkan. Samt att bedöma förmågan hos IVO och medverkande aktörer kring genomfört projekt. Projekt som utforskar nya sätt att skapa samverkan mellan myndigheter i syfte att förbättra och samordna regelverk ur ett användarperspektiv - perspektivet hos dem vars beteenden reglerna avser att styra.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis genomfördes ett uppstartsmöte för att skapa en samsyn kring hur projektet skall genomföras. Därefter skapades en övergripande intressentkarta kopplat till uppdraget, vilka användare och intressenter som ska involveras och en omvärldsanalys kring vilka regelverk, aktörer och presumtiva målkonflikter. Resultaten från intervjuerna och genomgången av regelverk och målkonflikter låg sedan till grund för en serie workshop. Uppdraget avslutas med en metaanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 april 2018

Diarienummer 2018-02068

Statistik för sidan