Tillståndskontroll - vattenledningar

Diarienummer 2014-06241
Koordinator KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN - NORRVATTEN, HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 574 433 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

En marknadsanalys och omvärldsanalys är genomförd. I samband med detta arbete har kontakter tagits med inspektionsföretag som arbetar framförallt med olje- och gasindustrin. Vi har fått en god bild av hur tekniken för inre inspektioner fungerar, med för- och nackdelar.

Resultat och förväntade effekter

En rapport (bifogas) har tagits fram där resultatet redovisas. Rapporten kommer att spridas i VA-kretsar via vårat kontaktnät, men även presenteras vid konferenser i branschsammanhang.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har genomfört projektmöten ca var 14:de dag under våren 2015. Mötena har varit via telefon, men även fysiska träffar har genomförts. Projektgruppen deltog även i konfrensen Pipeline technology 2015, där mycket värdefull kunskap inhämtades från andra ledningsägare från andra länder. Projektet har anlitat extern konsult som redaktör för arbetet med rapporten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.