Tillgängliga Digitala och Fysiska Lekmiljöer

Diarienummer 2017-04907
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - MID, CSC, KTH
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Projektet syftar till att genom ett lekmiljökoncept kallat DigiPlayScape (UDI steg 3) underlätta byggnation av närlekmiljöer som är tillgängliga för barn med olika förmågor i bostadsområden och på skolgårdar. Konceptet bygger på iden att befintligt landskap och naturmaterial samspelar på ett sömlöst sätt med digital teknik för att inspirera till fri lek med högt lekvärde. Projektet har också som mål att utveckla verktyg för att stödja beställare i att planera, designa och bygga lekmiljöer som ger en uthållig lek med högt lekvärde för barn med olika förmågor vid deras hem och skolor.

Förväntade effekter och resultat

Vad gäller tillgänglighet, fokuserar detta projekt på två aspekter 1.) Tillgänglighet i termer av att barn ska kunna leka utomhus varje dag på barns egna villkor utanför bostadshusets eller skolans port. 2.) Samt tillgänglig i termer av att lekmiljön ska vara begriplig och lekbar för barn med funktionshinder tillsammans med andra barn. Detta projekt kommer att generera följande resultat. En systematisk undersökning och implementering av en tillgänglig lekdesign samt att beställarkompetensverktygen som utvecklas i projektet också innehåller ett tillgänglighetsperspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Organiseringen av detta Tillgänglighetsprojekt kommer i hög grad att följa arbetsplanen för DigiFys-projektet som nu är i steg 3. Tillgänglighetsprojektet kan betraktas som en hybrid mellan ett förstudieprojekt och ett mer moget projekt. Anledningen till detta är att lekkonceptet DigiPlayScape är väl utvärderat emedan ett systematiskt funktionshinderfokus kräver förstudiefas. Dock kan projektet utgå ifrån DigiPlayScape och arbeta med en tillgänglighetsanpassning av det konceptet. Vidare finns redan etablerade testbäddar att utgå ifrån även i Tillgänglighetsprojektet.

Externa länkar

https://digifys.csc.kth.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.