Tilläggsanslag 2011 COST Action TU0630 Buses with High Level of Standard

Diarienummer
Koordinator Bjerkemo Konsult
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med EU-COST-projektet var utökat EU-samarbete, att inhämta moderna spetskunskaper om utveckling och implementering av avancerade kollektivtrafiksystem av typ BHLS med helhetsgrepp på hållbar rörlighet, stadsmiljö och stadsutveckling ur europeiskt stadsperspektiv. Kunskaperna har vidareförts i Sverige genom föreläsningar på LTH och Transportforum, tillämpats för Karlstadsstråket och i andra FoU-projekt. Flera lärorika studieresor har arrangerats för svenska och nordiska organisationer som följd av projektet. Se även www.bhls.eu för mer information.

Resultat och förväntade effekter

Erfarenheter från 35 framgångsrika bussystem från hela Europa har analyserats. 33 har besökts och gett värdefulla erfarenheter och kontakter. De kan ges lika goda egenskaper som spårvägssystem vad avser resstandard, komfort, anpassning till stadsmiljön, samverkan med andra linjenät, ökat resande och överflyttning från bil till kollektivtrafik. System- och helhetslösningen är viktigast. Systemkostnaden är vanligtvis klart lägre än för ett spårvägssystem. Fler tillämpningar kan antas ge väsentligt ökat resande, tillgänglighet, reducerad biltrafik och CO2-emissioner.

Upplägg och genomförande

Projektet, Cost Action TU0630 Buses with High Level of Service (BHLS), är ett franskt initiativ för att finna former för och implementering avancerade kollektivtrafiksystem i tätorter, bättre anpassade till europeiska städer än LRT och BRT. Projektet genomfördes under 2007 - 2011 av fyra Workgroups, WG1 Infrastructure WG2 Rolling stock WG3 Operating issues WG4 Social, economic issues and networking 14 länder har deltagit, franska statens expertorgan Certu har varit leading partner. Arbetssättet med MC/WG-möten och studiebesök halvårsvis har varit mycket framgångsrikt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.