Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tidsmodell - verktyg, algoritmer, språk, metodik, användarfall

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 168 955 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med TIMMO-2-USE är att föreslå en framtida (de facto-) branschstandard för hantering och entydigt dokumentera tidsrelaterad utvecklingsinformation. Huvudsakligen kommer Chalmers att arbeta med att bidra till att definiera en entydig semantik för tidsbegrepp och tidsrelaterade operationer i beskrivningsspråket TADL2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fastän AUTOSAR har utvecklats under många år täcker den nuvarande standarden inte all relevant information. I synnerhet gäller detta hanteringen av tidsinformation. Inom TIMMO-2-USE kommer Chalmers att bidra med en formalisering av de modeller som används för såväl systembeskrivning som tidskorrekt systemsimulering, vilket förväntas minska utvecklingskostnader orsakade av t ex oklara eller tvetydiga systemspecifikationer. Ett förväntat nydanande resultat här är en formalism för bestämmande av validiteten hos systemets tidsegenskaper när gjorda antaganden inte håller (temporärt eller permanent) under drift.

Upplägg och genomförande

Arbetet inleds med framtagning av krav och användarfall som är användbara i alla konstruktionsled. I två därpå följande arbetspaket kommer Chalmers att (utgående från TADL) förädla formalismer gällande syntax och semantik i TADL2. Slutligen utvärderas formalismernas användbarhet genom att de implementeras i konstruktionsverktyg utvecklade av våra projektpartners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01072

Statistik för sidan