The Super-Connected City Kista Stockholm Europe

Diarienummer
Koordinator Kista Science City AB
Bidrag från Vinnova 491 514 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

En VinnVäxt-ansökan skulle kunna stärka och utveckla Kista Science Citys näringslivs-, forsknings- och innovationsmiljö genom att utvidga samverkan med andra innovationsmiljöer i hela Stockholm-Mälarregionen samt projicera den enorma kraften i styrkeområdet IKT på de strukturella utmaningar regionen har för att kunna realisera sina visioner. Den regionala dialog som genom processen kom till stånd stärkte samverkan mellan regionens aktörer och kom att bidra till att många nya kontakter togs, kontakter som idag lever vidare, kontakter med god chans att bära längre och djupare.

Resultat och förväntade effekter

Parterna hade förstås förväntat sig att en ansökan om en VinnVäxt-plattform skulle beaktas positivt av Vinnova. Vi ser att de grundläggande kriterier som Vinnova anger i sitt underlag med vår ansökan är väl uppfyllda varför vi känner oss väl rustade att med en revision av vår ansökan The Super-Connected City som utgångspunkt gå vidare i den regionala dialogen.

Upplägg och genomförande

Vid ansökan till planeringsbidrag avsåg vi att hyra in konsult för arbetet, dock ansågs projektet som ´så nära hjärtat´ att bolagets marknadschef utsågs till projektledare och till styrgruppens ordförande utsågs Stockholm stads vice stadsdirektör. Styrgruppen representerades som en bred triple helix i regionen och med en referensgrupp från regionens övriga kluster. Projektets huvudmoment var ett stort antal intervjuer, ett stort antal styrgruppsmöten och en större workshop. Arbetet skulle med stor sannolikhet ser ut på liknande sätt vid ett liknande kommande tillfälle.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.