The role of innovation functions for innovative product development in large firms

Diarienummer 2012-03712
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 810 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att bidra till ökad förståelse kring rollen som innovationsfunktioner. Projektet avsåg att tillämpa en kvalitativ forskningsansats (case study) och där intervjuer var vår primära datainsamlingsmetod. Vi har genomfört två separata men relaterade studier: A Innovationsfunktioner i sex st svenska industriella storföretag och B idea management system i nio stora industriella företag (svenska och utländska). Projektet nått sitt mål vad gäller genomförande av datainsamling och fokusområden. Analys, skrivande och återrapportering är fortfarande pågående.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten pekar på ett antal insatser som görs: Inrätta en innovationsfunktion med uppdrag att dels driva innovationsarbete, dels driva arbetet med att utveckla innovationsförmåga, ofta med ett fåtal personer. Bland vissa företag växer en annan roll fram agendautvecklare. Att organisera idéarbetet systematiskt tex genom jams förekommer och ses framför allt som en kulturförändrande aktivitet men viktig för att bygga nya förutsättningar. Samtliga företag nämner stöd från högsta ledningen som central för framgång.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört två separata men relaterade studier (6 företag i studien om innovationsfunktioner; nio företag i studien om idea management system), totalt 23 intervjuer. Två av företagen ingick i båda studierna. Vi har intervjuat ansvariga för både innovationsfunktionen och för idea management system i respektive företag . Vi har också intervjuat övriga intressenter. Intervjuerna har varit öppna och explorativa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.