Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The mobility of gender - gendering mobility for learning, health and innovation

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att öka genusmedvetenheten samt utveckla jämställda handlingsmönster och organisatoriska strukturer inom ramen för FoI-miljön Helix, ett Vinn Excellence Center inom arbetslivsområdet. Projektets logik var att utveckla arbetet med att synliggöra genusdimensionens relevans och betydelse både för partnerprojekten och parternas utveckling. Den långsiktiga målsättningen är att projektet ska leda till hållbar tillväxt och konkurrenskraft för Helix och dess partners eftersom genderiserade normer och praktiker förhindrar organisatoriska förändringar och innovationer. Målsättningen är här att öka genusmedvetenheten, att bidra till förändrat handlande, effektivare processer i Helix-organisationerna samt etablera ett hållbart utvecklingsarbete. För individer kan arbetstillfredsställelsen bli större och frustration och ohälsa mindre. För organisationer kan innovations- och förändringsförmåga öka om normativt tänkande om kön/genus blir obsolet. Effekterna i Helixregionen och för landet är ett aggregat av utvecklingen på organisatorisk nivå. Projektet har bedrivits enligt en stegvis strategi. Arbetet inleddes i två startprojekt med upplevda problem av ojämställdhet (ledarskap och genus, samt innovationer och genus) samt två kartläggningar av forskningsprojektens samt parternas behov. I det andra steget arbetade vi med spridning av erfarenheter och förändringsarbete i hela FoI-miljön. Det långsiktiga program som Helix utgör ger möjlighet för uthållighet i arbetet vilket är mycket viktigt pga jämställdhetsfrågans karaktär. Projekt och aktiviteter har utgått från den interaktiva forskningsansatsen logik att bedriva både parallella och gemensamma processer av forsknings- och utvecklingsarbete. Internt inom Helix forskningsmiljö har Tiger-projektet bidragit till en större uppmärksamhet på genusfrågor. Den kartläggning som genomförts bland forskarna inom Helix har fallit väl ut. I samtalen med alla forskare i miljön har genusfrågor i relation till konkreta Helixprojekt diskuterats och ´Tigerforskarna´ har vid upprepade tillfällen ombetts att kommentera papers och ge råd då projekt ska planeras och genomföras. Bland Helix partnerorganisationer finns fortsatt, men också nyvaknat, intresse för genus i relation till exempelvis ledarskap, innovationer och entreprenörskap. Exempel på detta är att flera av Helix par ter, som sedan länge arbetat med att stödja kvinnors företagande, vid en Tiger-presentation samlade sig kring frågorna ´vad resulterade alla insatser vi gjort i?´ Frågorna konkretiserades i både ´output´, ´outcome´ och ´impact´-termer. De aktörer som engagerade sig var både parter och andra som arbetat både direkt och genom att fungera som regionala och lokala länkar till ansvariga myndigheter på den nationella nivån. Studien har givit intressanta resultat, som delvis ifrågasätter det som presenterats på den nationella nivån. Resultaten har diskuterats både med parterna och andra centrala aktörer på den regionala arenan samt publicerats. Startprojektet ´Ledarskap och genus´ har initierats av Helix parter, såväl industriella som en av de offentliga organisationerna inom Helix, då ojämställdheten på ledande befattningar uppfattades som hinder. Startprojektet har fungerat väl, med studier i två organisationer, med efterföljande workshops. Under 2012 initierades också ett samarbetsprojekt med en av de industriella parterna i Helix, med det specifika syftet att fokusera könsfördelningen på ledande befattningar. Här tar vi utgångspunkt i de erfarenheter och kunskaper som genererades i startprojekten. Startprojektet om ´innovationer och genus´ pågår fortfarande genom att vi följer utvecklingen av PIMM-programmet, Produktförnyelse inom vård och omsorg (Helix-forskare har följt PIMMs alla delar). PIMM, nu formellt avslutat, har vidareutvecklats inom en av Helix kommunala partnerorganisationer, där det nu spridits till andra sektorer. Utmaningen som den aktuella kommunen - och så många andra organisationer står inför är att finna, stimulera och sprida innovativa idéer som man tror finns bland alla anställda, dvs även de längst ned i hierarkierna. En stor majoritet av dem är kvinnor. Verksamheternas art medför att idéerna avser både produkter, tjänster och sätt att arbeta, dvs arbetets organisering. Metoden inom PIMM var uppsökande verksamhet av två anställda så kallade coacher. Coacherna rapporterade att många anställda hade svårt att känna igen sig i den teknik- och innovationsterminologi som präglar området. Arbetet som initierades inom TIGER fortsätter nu kring spridningen av PIMMs arbetssätt både inom de nämnda organisationerna och till andra partnerorganisationer. Dessförinnan måste det, med utgångspunkt från vunna erfarenheter, göras modifieringar med hjälp av genuskompetens för att nå alla anställda och därmed kunna ta tillvara och utveckla flera idéer . Genom Tiger-projektet har det också varit möjligt att empiriskt observera hur genusperspektivet kan bidra med och leda till innovativitet i organisationer. Det är en insikt av relevans också för områden som employee driven innovations vilket berörs mera nedan. Det arbete som initierades inom TIGER-projektet fortsätter inom ramen för förplaneringsprojektet ´MIO-mer innovation i offentlig sektor´ som Vinnova stödjer. En av projektmedarbetarna är antagen som doktorand vid Helix forskarskola som ett direkt resultatav, och i linje med, projektet. Avhandlingen fokuserar hållbart jämställdhetsarbete i ett FoI-partnerskap. Möjligheten att arbeta med Tiger-projektet under flera år har i realiteten inneburit en möjlighet att arbeta långsiktigt med lärande om och av genus- och jämställdhetsfrågorna inom Helix´ partnerskap. Effekter i termer av ökad medvetenhet om kön samt ökad innovationsförmåga har identifierats i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 mars 2022

Diarienummer 2008-01710

Statistik för sidan