Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The Crossroads of AI & Innovation Management

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Automation Region
Bidrag från Vinnova 885 680 kronor
Projektets löptid augusti 2020 - juni 2021
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande mål har varit att bidra till en ökad förståelse för kopplingen mellan AI och innovationsledning ur ett praktiskt och akademiskt perspektiv. Projektet bidrar till detta mål genom en explorativ studie baserad på djupintervjuer med 23 personer från 18 AI-relaterade innovationsprojekt. Bidraget ligger framför allt i diskussionen om hur AI-relaterade innovationsprojekt kan ta stöd i etablerad innovationsledningspraktik och var det tycks finnas särskilda innovationsledningsbehov kopplat till AI-relaterade innovationsprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Elva kategorier av påverkansfaktorer identifierades där de flesta är faktorer sedan tidigare kända i innovationssamanhang men med en indikation på uttryck som normalt är förknippade med mer radikal innovation än i studien. Preliminära resultat antyder förekomsten av faktorer som är specifika för AI-relaterat innovationsarbete kopplade till komplexitet och infrastruktur. Resultatet synliggör existerande innovationsledningspraktiks roll i AI-relaterade innovationsarbete, samt fortsatt och fördjupad forskning i skärningspunkten mellan AI och Innovationsledning.

Upplägg och genomförande

För att skapa möjlighet för oväntade upptäckter valdes ett explorativt förhållningssätt där djupintervjuer och gruppdiskussioner kring preliminära resultat utgjort kärnan i projektet. Projekturvalet gjordes efter projektstart i samråd med Vinnova. Resultatet var en bred representation av olika AI-relaterade innovationsprojekt, aktörer och applikationsområden. Ett explorativt förhållningssättet och sent projekturval minskade förutsägbarheten, krävde viss omdefinition och försenade analysarbetet men var också varit källan till de intressantaste resultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 augusti 2021

Diarienummer 2020-02993

Statistik för sidan