Testmiljö Norrköping

Diarienummer 2013-01957
Koordinator Norrköpings kommun - ADM VÅRD, OMSORG OCH DAGLIG VHT THAPPERSKA
Bidrag från Vinnova 5 137 419 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att skapa en struktur för en hållbar testbädd i ett geografiskt avgränsat område för personer runt 80 år eller äldre i eget boende utan insatser från kommunen har uppfyllts. Idag har vi en stabil bas med testpersoner med viss IKT-kunskap, som snabbt kan mobiliseras för t.ex. en testpanel/fokusgrupp. Förutom basen har vi även möjlighet att nå äldre personer som har insatser från kommunen, samt till medarbetare inom kommunen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet för antal testade produkter, tjänster och arbetsprocesser har nåtts. Kompetens finns för att stödja innovatörer genom hela innovationskedjan, från behovsanalys till test av färdig produkt. Avgränsningen i form av geografiskt område har varit en framgångsfaktor för att skapa en struktur som kan vidareutvecklas. Ett uppbyggt nätverk för samarbete med andra test-, innovations- och visningsmiljöer samt med akademin finns. En effekt är att implementering, idé och innovation samt organisering av tester nu diskuteras och att Testmiljön permanentas.

Upplägg och genomförande

Den största utmaningen är att vi har riktat oss till både konsumentmarknad och offentlig verksamhet. Testmiljön har visat på betydelsen av välfärdstekniska lösningar för äldre personers hälsa och välbefinnande som en indirekt metod för att undvika eller fördröja vård- och omsorgsinsatser. Äldre personer är en resurs, inte bara en demografisk utmaning. Offentlig verksamhet är regelstyrd på ett sätt som ibland utgör begränsningar för innovationer och andra kontakter från privata aktörer och företag, vilket försvårar möjligheterna för en kommun att som ensam aktör driva testbädd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.