´Testbäddar HoS´

Diarienummer 2011-02588
Koordinator Innovator Skåne AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte och mål genom att ta fram en förstudierapport med förslag på verksamhetsmodell, genomförandeplan, organisation och finansiering av en innovationsstödjande testbäddsverksamhet för produkter, tjänster och processer i hälso- och sjukvården, baserat på första hand existerande kompetenser och strukturer. Därmed har grunden lagts för att kunna etablera en framgångsrik testbäddsverksamhet som ska bidra till att främja innovation och utveckling i den vårdnära branschen.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i förslaget att den skånska testbädden ska ligga som en verksamhet inom ClinTrials Skåne AB som redan idag utför delvis liknande uppdrag. Testbädden ska erbjuda kliniska prövningar samt expertis inom en rad vårdrelaterade områden, bl.a. användaranalys, vårdrelaterad produktutvecklingshjälp, hälsoekonomi och litteraturstudier. Marknadspotentialen är stor för kliniska prövningar och vårdrådgivning, men det kommer att krävas tid för att nå marknadsacceptans.

Upplägg och genomförande

Ett antal aktiviteter har genomförts i syfte att samla kunskap, hitta samarbetspartners, och förankra projektet i Skåne. Detta har skett genom att göra interna och externa intressentanalyser, SWOT-analys, industrihearing, studieresor i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland, kompletterande intervjuer med företag och organisationer, samt en pilotstudie med intresserat företag. Arbetet har varit effektivt och resulterat i en välgrundad verksamhetsmodell, inklusive ett relevant nätverk.

Externa länkar

Innovator Skåne AB:s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.