Testbäddar HoS

Diarienummer
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Gothia Forum för klinisk forskning
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Det långsiktiga syftet är att skapa en fullt utbyggd testbädd inom VGR med en tydlig organisation och funktion med hög tillgänglighet och trovärdighet som är en kompetent partner med ett relevant och tydligt tjänsteutbud som omfattar en utveckling av rätt processer, tjänster och funktioner. Som ett första steg utfördes en förstudie för att ta fram förslag på utveckling av tjänsteutbud, verksamhet, organisation och marknadsföring inom en testbädd.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien visade på ett stort intresse för möjligheten att utveckla testbäddar och en stark vilja att bidra till att utveckla regionen. En testbädd efterfrågades och man såg en betydande nytta med en sådan verksamhet. Man pekade i förstudien på att det i Västra Götalandsregionen finns flera strukturer och nätverk som kan utgöra betydelsefulla delar i en testbädd och den samlade bedömningen från förstudien är att det finns goda förutsättningar att etablera en framgångsrik testbädd i regionen.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för förstudien genomfördes djupintervjuer med 54 aktörer inom hälso- och sjukvård, industri, akademi, organisationer som stödjer företag samt övriga aktörer, t ex institut, CRO-företag (clinical research organisations) och inkubatorer. I förstudien lyftes fram ett antal huvudsakliga utmaningar och arbetssteg som måste hanteras. Inom ramen för förstudien togs en SWOT analys fram som pekade på olika positiva och negativa aspekter ur ett internt respektive externt perspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.