Testbädd Sörmland i Samverkan inom vård och omsorg

Diarienummer 2012-02073
Koordinator Eskilstuna kommun - FOU SÖRMLAND
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att utreda förutsättningar för att utveckla en gemensam regional testbädd inom vård och omsorg i Sörmland. Att utveckla en samverkansmodell för testbädden mellan de regionala aktörerna och andra aktörer. I förstudien har vi undersökt förutsättningarna för gemensam testbädd och utvecklat en samverkansmodell för testbädden.

Resultat och förväntade effekter

Vi har undersökt förutsättningar för en regional testbädd inom vård och omsorg i Sörmland. Vi har utvecklat en samverkansmodell för testbädden och tagit fram en organisation, struktur, innehåll/tjänster för en samverkansmodell för gemensam testbädd med tydlig koppling till de regionala aktörerna samt samverkan med regionala och lokala innovationssystemet. Vi har skapat samarbete mellan forskning och praktik för att stimulera kunskapsutvecklingen inom området innovationsarbete, välfärdsteknologi och medicinsk teknik

Upplägg och genomförande

Styrgruppen har haft kontinuerliga möten där förutsättningar för en gemensam testbädd undersökts.Vi har haft workshop och dialogmöten med olika aktörer för att få inspel i utveckling av testbädden. Förankringsarbete har gjorts både internt och externt med olika aktörer för utveckling av testbädden ex företag, politiker, ledande tjänstemän och brukarorganisationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.