Testbädd för mellanskalig biobränsleförbränning

Diarienummer 2013-04391
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik, Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att utreda om det går att uppföra en eller flera testbäddar för mellanskalig biobränsleförbränning (el- och värmeproduktion, 0,5 - ca 15 MWth). Målet har varit att ta fram en plan som beskriver hur en sådan testbädd kan utvecklas och användas. Målet har delvis uppfyllts. Projektet har utrett förutsättningar för en testbädd och kommit fram till att det finns potential att utveckla testbäddsystem utifrån existerande infrastruktur, men att det är svårt att få industriparter att engagera sig ekonomiskt. Därmed har etableringsplan har inte kunnat göras.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar att det främst finns potential för ett kostnadseffektivt testbäddssystem genom ökad samverkan mellan slumrande testbäddsanläggningar, industriella testanläggningar och forskning. Emellertid är det mycket viktigt att det finns någon tydlig mottagare i form av bred branschsamverkan samt att testbädden nyttjas både kan nyttjas för testning och normal kommersiell verksamhet. Förväntade effekter är fortsatt kontinuerlig utveckling av ett system med kommersiellt fungerande anläggningar anpassade för provning , mätning och testning av nya innovationer.

Upplägg och genomförande

En inledande kartläggning genomfördes kring tillgänglig testinfrastruktur och vilka behov av utveckling som ses. Utifrån detta gjordes en intressentanalys bland anläggnings- och komponenttillverkare, energibolag och bränsleintressenter. Behovskartläggningen och intressentanalysen gav den nödvändiga information som behövdes för att dra de avgörande slutsatserna kring etablering av testbäddar. På grund av projektets utfall kunde någon konkret etableringsplan med tidsplan och budget inte fastställas, utan begränsades till diskussion och rekommendationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.