Testbädd för industriell vattenrening vid Hammarby Sjöstadsverket

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MiIjöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 4 375 474 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Testbädden för industriell vattenrening har redan börjat bidra till miljönytta på flera sätt, inte minst omställningen till en cirkulär ekonomi där både vatten och processkemikalier måste börja recirkuleras istället för att bilda svårhanterliga avfall. Samtidigt minskar även utsläppen av giftiga och eutrofierande ämnen till omgivande recipienter och högre energieffektivitet kan nås i processerna exempelvis genom att återvinna vattnets värme då ett recirkulerande system införs. Utöver miljönyttan ökar testbädden möjligheterna för nya affärer inom industrin.

Resultat och förväntade effekter

I EU-projektet Inspirewater som IVL koordinerar och som var möjlig att genomföra som en direkt konsekvens av detta testbäddsprojekt räknar vi med att kunna spara ca 20% energi, återföra ca 60 % av processkemikalierna samtidigt som avfallsmängderna minskar betydligt och minska vattenförbrukningen med 60 %. Detta är siffror som vi uppskattar är möjliga att uppnå i flera av de applikationer som testbädden är och kommer vara inblandad i. Utöver betydelsen för våra nationella miljömål är dessa system allt viktigare i de regioner som redan idag börjar känna av accelererande vattenbrist.

Upplägg och genomförande

Projektet har tillsamman med slutanvändare, akademiska partners och leverantörer breddat utbudet av utrustningar vid Hammarby Sjöstadsverk (HS). Den avancerade separationstekniska utrustningen för vattenbehandling är varit viktig i breddningen av kundunderlaget från i stort sätt enbart kommunal vattenrening till att nu även omfatta avancerad industriell processintern vattenbehandling för återvinning av både vatten och processkemikalier och placerar HS i framkant inom EU i detta segment.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 januari 2020

Diarienummer 2015-05045

Statistik för sidan