Testbädd för industriell vattenrening vid Hammarby Sjöstadsverket

Diarienummer 2015-05045
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 4 622 500 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Från starten 2008 har verksamheten vid Hammarby Sjöstadsverket framgångsrikt utvecklats till en världsunik test- och demonstrationsverksamhet för kommunalt avloppsvatten. Detta projekt syftar till att öka tillgängligheten av anläggningen genom en komplettering med tekniker för industriell vattenbehandling. Genom denna breddning kan befintlig infrastruktur, kompetens och personal utnyttjas på ett optimalt sätt.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är att breddningen av demonstrations- och pilotanläggningen vid Hamamrby Sjöstadsverket i betydande grad kan stärka svensk innovationskraft och export inom industriell vattenbehandling samt även attrahera utländska företag att förlägga sin utvecklingsverksamhet inom detta område till Sverige. Resultatet av de innovativa systemlösningar som kommer tas fram kommer ha bäring på miljömålen Begränsad Klimatpåverkan, Giftfri miljö Ingen övergödning och Hav i balans samt Grundvatten av god kvalitet samt till EU:s roadmap for resource efficiency.

Planerat upplägg och genomförande

Den fysiska realiseringen sker i containrar där följande separationstekniska utrustning kommer att installeras i pilotskala: - Kemisk fällning - partikelfilter - membranfiltrering för mikro-, ultrafilter- nanofiltrer och omvänd osmos (RO), modifierade membran. - Adsorbenter och/eller jonbytare - indunstning - elektrodialys - elektrolys och elektrooxidation - UV-behandling -Sensorer Syftet med denna utrustning är att nya innovativa material och applikationer på ett enkelt och flexibelt sätt ska kunna testas och utvecklas i testbädden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.