Testbädd för hydrokemiska metallåtervinningsprocesser i pilotskala

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 2 550 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var optimering och uppskalning av hydrokemiska återvinningsmetoder för metaller från NiMH-batterier och från LCD-skärmar från labskala till pilotskala. En ny, enkel och automatiserbar metod för demontering av NIMH-batterier utvecklades också. återvinningsgraden för Ni, REM och Ni, Mn, Co blanding från NiMH-batterier ökades signifikant genom optimering av processparametrar för lakning och rening med vätskextraktion. Likaså gav optimeringsarbetet för återvinning av In från LDC-skärmar ett gott resultat med förbättrat utbyte och ökad produktrenhet.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har två hydrokemiska processer för återvinning av värdefulla metaller från NiMH-batterier och från LDC-skärmar vidareutvecklats från labskala till pilotskala och optimerats för ökat utbyte och ökad renhet hos produkterna. Resultaten var positiva och arbetet har fört processerna ett stort steg närmare industriell tillämpning. Resultaten visar också det stora värdet av den testbädd i pilotskala för hydrokemiska processer som har byggt upp av Chalmers med stöd av Stena Metall AB och Vinnova.

Upplägg och genomförande

Den hydrokemiska testbädd som byggts upp på Chalmers användes för att optimera och skala upp två processer för hydrokemisk återvinning av metaller från batterielektroder och LDC-skärmar. Testbädden består nu av en del för arbete med utlakning av ämnen ur t.ex. elektronikskrot, dels en del för renframställning av de utlakade ämnena med vätskeextraktion i mixer-settlers i liten pilotskala och värdefullt arbete kan göras i anläggningen. Dock behövs en motsvarande testbädd i större skala för att uppskalning till industriell skala ska kunna göras på ett fullt tillförlitligt sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.