Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd för framtidens processvätskor inom hållbar produktion

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att stödja och underlätta provning och kvalificering, avseende teknisk prestanda och hållbarhetsaspekter, innan fullskalig industriell implementering av nya processvätskor kan ske. Målet är att möjliggöra en hållbar användning, både avseende hälsa och miljö. Detta har fungerat väl för de pilotcase som har genomförts. Efter projektet kommer Testbädden marknadsföras via RISE hemsida. Det har dock konstaterats att frågeställningarna och behovet varierar stort beroende på företag, processvätska och applikation varför ett flexibelt upplägg behövs.

Resultat och förväntade effekter

Slutanvändarna har fått tillgång till undersökningar och underlag som utgör ett stöd i deras fortsatta process för byte av processvätska. På två av företagen har man börjat införa alternativ processvätska. Leverantörerna har deltagit aktivt i arbetet både med produkter och med analyser. Det har fungerat väl även i det pilotcase där flera olika leverantörer var med. I testbädden tas nödvändigt underlag fram, redovisas och bedöms. Slutligt val görs av slutanvändaren. Nytt forskningsprojekt har identifierats och sökts. Två publika seminarier (se bilaga).

Upplägg och genomförande

Fyra pilotcase har genomförts där testbäddens erbjudande och funktion har använts och utvärderats i samband med byte av produkt; skärvätskor respektive polymerkylmedel. Den tekniska funktionen hos vätskorna har utvärderats samt hållbarhetsaspekter har bedömts genom kemikaliekartläggning och livscykelanalyser. I två fall har examensarbeten genomförts. Upplägget har fungerat väl. Utrustningar och kompetens hos både FoU-utförare, leverantörer och slutanvändare har använts. För testbäddens fortsatta funktion har nätverkets betydelse och fortsatt samarbete lyfts fram.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02506

Statistik för sidan