Testbädd - Energiförsörjning för modern gruvbrytning ur ett miljö- och energiperspektiv.

Diarienummer 2013-04375
Koordinator AB Samarkand 2015 - High Voltage Valley
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie har varit att bygga förutsättningar för ett projekt som kan bilda skola inom Sverige och internationellt för hur man på ett så energieffektivt smart och systematiskt genomtänkt sätt kan starta en ny basindustri, i detta fall en järnmalmsgruva men vi bedömer att den metodik vi avser att utveckla kommer att kunna tillämpas inom andra branscher. Under förstudien har en testbädd mejslats som kommer att bestå av en infrastruktur som innefattar gruvor, elnät, vindkraftspark och en forsknings- och utvecklingsanläggning för styrning och lagring av/i elnätet.

Resultat och förväntade effekter

Ytterst var målet för förstudien att skapa en testbädd för en gruva som använder mindre energi per ton färdig produkt än någon annan gruva i världen. Målet var också att genom utveckling av ett generellt angreppssätt kan resultaten av en testbädd senare appliceras på andra gruvor, oavsett vilken typ av mineralfyndighet som bryts i gruvan. Efter genomförd förstudie har en testbädd med en definierad infrastruktur identifierats där ett antal områden och teknikval kan testas och demonstreras under uppbyggnad och senare i den ´färdiga´ testbädden.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts av ett konsortie bestående av High Voltage Valley /Samarkand 2015, Nordic Ore, VB Elnät och Högskolan Dalarna Tillsammans med STRI och Indlast har vi arbetat med analys av nuvarande kraftbalans, energisystemanalyser, utvärdering och genomgångar av möjliga teknikval, utveckling av modeller för beräkningar och simulering av gruvans drift, studie avseende styrbarhet av gruvindustri för att bidra till drift och planering av elnätet, kartläggning av möjligheter att utnyttja styrbarheten, sammanställning av projektresultat och underlag för en testbädd

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.