Test- och Innovationslabb för Livräddande Teknik (TILT)

Diarienummer 2016-04902
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Katastrofmedicinskt centrum
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Verklighetslabb

Syfte och mål

Prehospital sjukvård samt kris- och katastrofberedskap uppvisar stort behov av effektiv ledning, samordning och agerande. Externa aktörer kan bidra med innovationer, men tillgång till skarp verksamhet för utvecklingsarbete är begränsad. Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) kan koppla samman dessa aktörer med sjukvård, räddning, polis och andra verksamheter. En förstudie för att skapa underlag för ett ”Verklighetslabb”, benämnt Test- och Innovationslabb för Livräddande Teknik (TILT), har genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Samarbeten med relevanta aktörer har initierats. Projekt har genomförts med ”Mayo Clinic Center For Innovation”, vilket möjliggör utvärdering av innovationer i ett internationellt perspektiv. Ett metodramverk för minimalt intrusiva mätmetoder har definierats. En omvärldsanalys har identifierat policyhinder inom området. Ett pilotförsök har genomförts för att utvärdera en medicinskteknisk produkt i prehospital miljö, och därigenom bygga kompetens och ge exempel på möjliga projekt inom TILT.

Upplägg och genomförande

Skapandet av ett verklighetslabb inom prehospital och katastrofmedicinsk verksamhet kräver samverkan mellan vetenskaplig kompetens för att utvärdera innovationer och en verksamhetsanknuten kompetens för att bedöma nyttan av innovationer under verkliga omständigheter. Vidare finns utmaningar i dagens juridik, offentlig upphandling och säkerhetsföreskrifter som bör beaktas. Sammantaget har ett verklighetslabb stora förutsättningar att förbättra nationell prehospital vård samt katastrofberedskap.

Externa länkar

Aktiviteter inom TILT har marknadsförts via Katastrofmedicinskt Centrums Facebooksida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.