Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Test- och Innovationslabb för Livräddande Teknik (TILT)

Diarienummer
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Katastrofmedicinskt centrum
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Prehospital sjukvård samt kris- och katastrofberedskap uppvisar stort behov av effektiv ledning, samordning och agerande. Externa aktörer kan bidra med innovationer, men tillgång till skarp verksamhet för utvecklingsarbete är begränsad. Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) kan koppla samman dessa aktörer med sjukvård, räddning, polis och andra verksamheter. En förstudie för att skapa underlag för ett ”Verklighetslabb”, benämnt Test- och Innovationslabb för Livräddande Teknik (TILT), har genomförts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samarbeten med relevanta aktörer har initierats. Projekt har genomförts med ”Mayo Clinic Center For Innovation”, vilket möjliggör utvärdering av innovationer i ett internationellt perspektiv. Ett metodramverk för minimalt intrusiva mätmetoder har definierats. En omvärldsanalys har identifierat policyhinder inom området. Ett pilotförsök har genomförts för att utvärdera en medicinskteknisk produkt i prehospital miljö, och därigenom bygga kompetens och ge exempel på möjliga projekt inom TILT.

Upplägg och genomförande

Skapandet av ett verklighetslabb inom prehospital och katastrofmedicinsk verksamhet kräver samverkan mellan vetenskaplig kompetens för att utvärdera innovationer och en verksamhetsanknuten kompetens för att bedöma nyttan av innovationer under verkliga omständigheter. Vidare finns utmaningar i dagens juridik, offentlig upphandling och säkerhetsföreskrifter som bör beaktas. Sammantaget har ett verklighetslabb stora förutsättningar att förbättra nationell prehospital vård samt katastrofberedskap.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04902

Statistik för sidan