Test- och demonstrationsanläggning för geometriskt komplexa komponenter till flygindustrin (ToD Cast)

Diarienummer 2015-03989
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Swerea SWECAST förfogar över en försöksanläggning för utveckling av gjutprocesser och gjutna prototyper och produkter. Målet är att vidareutveckla denna till en internationellt konkurrenskraftig test- och demonstrationsanläggning för komplexa gjutna produkter, vilket kommer att ge tillgång till nya produkt och kundsegment. Under projektets gång har fem konkreta erbjudandekategorier formulerats och konkretiserats i dialog med kunder och olika intressenter.

Resultat och förväntade effekter

De utförda aktiviteterna har i hög grad bidragit till att stärka ToD-anläggningen mot nya marknader och produktsegment. En viktig del har varit att utveckla erbjudanden och rutiner för prototypframtagning. En annan del har varit att introducera indirekt additiv tillverkning som en nytänkande och slagkraftig process inom svensk gjuterinäring. En demonstrator inom projektet har visat på förutsättningar att även inom forsknings- och utvecklingsprojekt utveckla resultaten mot högre TRL-nivåer, vilket skapar beslutsunderlag för kommersialisering och marknadsintroduktion.

Upplägg och genomförande

Fem arbetspaket inom projektet har fokuserat på Nya användare, Internationalisering, Kommunikation, Kompetensutveckling och Erfarenhetsutbyte. Två projektdeltagare har deltagit i RISE-utbildningarna inom området. Olika traditionella och nyare kommunikationskanaler har undersökts och utvecklats och produktionsprocessen inom anläggningen har utvecklats och stärkts med avseende på ledtider och kvalitetssäkring. För att konkret visa på möjligheterna med ToD-anläggningen har en demonstrator i aluminium för flygtillämpningar tagits fram med hjälp av 3D-printing.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.