Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TeleCoach - automatiserat telefonstöd i psykiatrin med fokus på alkohol

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap, Huddinge
Bidrag från Vinnova 4 968 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Drygt 15% av den svenska befolkningen har ett riskbruk av alkohol. Individer med riskbruk finns såväl utanför sjukvården som i riskgrupper inom sjukvården. Enkla frågor om alkoholkonsumtionen för att identifiera eventuella problem och korta riktade samtal har visat sig ofta vara tillräckliga för att individen ska minska sitt riskbruk. Tidigare forskning pekar på att automatiserat telefonstöd kan vara ett effektivt stöd till personer med riskbruk av alkohol men för individen tillgängliga telefonsystem saknas idag. Ett system som erbjuder löpande stöd till egen förändring av alkoholvanorna är automatiserat telefonstöd, kallat Interactive Voice Response (IVR). För personer som sökt hjälp inom sjukvården kan systemet föra över relevant information till vårdgivaren mellan de personliga besöken. Målet med det aktuella projektet är att medverka till att personer med riskbruk av alkohol lätt får tillgång till ett testat hjälpmedel.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna, mätta i tre randomiserade kontrollerade studier, är reducerat riskbruk av alkohol bland hjälpsökande från den allmänna befolkningen, bland öppenvårdspatienter i psykiatri och bland patienter i öppen beroendevård, där den sista gruppen också väntas öka följsamhet i behandlingen.

Upplägg och genomförande

I detta projekt utvecklar vi två IVR system för identifiering av riskbruk och automatiserad kort intervention: ett samtalssystem som kallas TeleCoach (med samtal på ca 5-20 minuter) och ett enklare uppföljningsstöd (samtal på under 2 minuter). Deltagarna i tre forskningsprojekt bland hjälpsökande som ringer till Alkohollinjen, patienter inom den allmänpsykiatriska öppenvården respektive öppenvårdspatienter i beroendevård kommer att lottas till en av tre grupper: uppringning med TeleCoach eller enklare IVR 4 gånger under en månad, alternativt enbart uppföljning. Deltagarna följs upp i 6 månader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00192

Statistik för sidan