Tekniska plattformar för att studera nukleära receptorers och mikroRNAs verkningsmekanismer i cancer

Diarienummer 2013-04321
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 3 844 901 kronor
Projektets löptid juni 2014 - februari 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2013-09-17

Syfte och mål

Cancer orsakar fler än 22 700 dödsfall i Sverige varje år. För bättre individanpassat vård behöver vi förstå vilka molekylära mekanismer som kan angripas i behandlingssyfte, samt hitta biomarkörer för dessa. I detta projekt har ett internationellt utbyte mellan världens största medicinska center Texas Medical Center (USA), samt KTH och Karolinska Institutet etablerats. Projektet har utnyttjat resurserna på Science for Life Laboratories för att studera specifika molekylära signalvägar, och har även främjat svensk industri genom samarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Utbytet och samarbetet har bidragit till forskning om bättre cancerbehandlingar och biomarkörer. Resultaten har publicerats i 15 vetenskapliga artiklar i fackgranskade internationella tidskrifter. Resultat har också spridits på konferenser, twitter och i populärpress. Projekten har lett till ökat utbyte och mobilitet av forskare mellan Sverige och USA, har involverat tre svenska företag, och lett till en patent ansökan. Forskaren (projektledaren) har erhållit flera egna forskningsanslag, professur, och fortsätter nu forskningen vid SciLifeLab i Stockholm.

Upplägg och genomförande

Forskaren, som innan projektets start var gruppledare i USA´s Texas Medical Center, har under projektperioden varit verksam på KTH (SciLifeLab) och Karolinska Institutet. I fortsatt nära samarbete med University of Houston och UT MD Anderson Cancer Center har forskning relaterat till cancerns verkningsmekanismer (inkluderande nukleära receptorers och microRNA) bedrivits. Projekt har också involverat svenska företag. Experimentella system, kliniskt material och plattformarna vid SciLifeLab har utnyttjats. Utbyte av doktorander och forskare har skett.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.