TÄDI Testbädd för Äldreomsorg med Distansöverbryggande ICT

Diarienummer
Koordinator Skellefteå kommun - TILLVÄXTKONTORET
Bidrag från Vinnova 221 925 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att undersöka behov av och möjligheter för att inrätta en testbädd inom äldreomsorgen, med inriktning på IKT, sensorteknik och distansöverbryggande teknik, i Skellefteå. Målet, att skapa en plan för inrättande av testbädden, har uppfyllts genom att beslut tagits om en gemensam genomförandeansökan i Västerbotten, där dessa resultat ingår.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntande effekten från testbädden är att den både stärker näringslivets konkurrenskraft och höjer innovationsförmågan inom äldreomsorgen. Eftersom förstudien ger en plan för inrättande av testbädden kan dessa effekter inte utläsas ännu. Men de intervjuer och undersökningar som ligger till grund för genomförandeansökan visar på att effekterna kan nås.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits genom att projektparterna ansvarat för olika former av målgruppsanalyser. De har täckt verksamheten äldreomsorg, företag, forskning samt utvecklare/innovatörer. Behoven hos dessa målgrupper har sedan vägts samman för att ge en samlad bild av behov och möjligheter. Resultaten har även diskuterats med två andra förstudier som drivits i Västerbotten. Utöver det har benchmarking utförts genom att andra mer eller mindre etablerade testbäddslösningar har studerats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.