SWINNO 2.0 Betydelsefulla nya svenska produkter och processer 1970 tills nu

Diarienummer 2014-06045
Koordinator Lunds universitet - Ekonomisk historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 13 203 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa en mer komplett databas över betydelsefulla svenska produkt- och processinnovationer sedan 1970 fram till idag än den existerande databasen SWINNO 1.0. För alla innovationer kommer vi att söka validering med avseende på deras betydelse genom paneler med branschexperter som har en långvarig erfarenhet och djup kunskap om branschen.

Förväntade effekter och resultat

Databasen kommer att vara jämförbar hela vägen från 1970 och baserad på metodisk disciplin. Logiken bakom SWINNO 1.0, nämligen att tidskriftsredaktörerna för facktidskrifterna är experter på sitt område och kapabla att välja ut och skriva artiklar om intressanta innovationer för branschen, kommer att vara den metodiska grundbulten även in SWINNO 2.0. Databasen kommer därmed att tjäna som ett viktigt redskap för evidensbaserad policy samt för forskning om innovationer. Det finns förhoppningar om att den ska tjäna som förebild på EU-nivå i ett pilotprojekt för fem länder 2000-2015.

Planerat upplägg och genomförande

Betydelsefulla processinnovationer för internt kommersiellt företagsbruk kommer att tas med i SWINNO 2.0 och databasen kommer efterhand att utsträckas till fler branscher och sektorer som service sektorer och bygg. Vi kommer att komplettera med större företags årsrapporter samt VINNOVAs egen databas. SWINNO 2.0 kommer att utformas i en relationell databas. Vi kommer att ägna oss åt aktiv extern kommunikation på flera olika sätt. Under de första två åren kommer två delprojekt att handla om: 1) verkstadsindustrin till 1914 2) Skogsindustrin i ett finsk-svenskt perspektiv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.