SWElife Nationellt införande av sjukvårdsintegrerad biobankning av blod och annan vätska

Diarienummer 2015-06433
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 5 195 500 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Biobank Sverige har som ett övergripande syfte är att verka som en långsiktigt hållbar nationell biobanksinfrastruktur. Sjukvårdsintegrerad biobankning ingår som en viktig komponent och målsättningen är att öka konkurrenskraften i svensk medicinsk forskning samt främja utvecklingen av hälso- och sjukvården till gagn för patienterna. Projektets målsättning är att underlätta och verka för att sjukvårdsintegrerad biobankning införs vid sjukhus som bedriver forskning som involverar biobanksprov.

Resultat och förväntade effekter

I dagsläget har 26 sjukhus runt om i Sverige infört sjukvårdsintegrerad biobankning där forskningsprov hanteras på ett kvalitetssäkrat sätt som gör att proven blir jämförbara. Samtliga större biobanksfaciliteter vid universitetssjukhusen och flera medelstora sjukhus kommer även snart att ha infört LIMS-system för strukturerad hantering av prov. Effekten av en nationell gemensam modell blir att biobankningen av forskningsprov blir effektivare och billigare. Det skapar också förutsättningar för fler patienter att inkluderas i studier, oavsett var i landet de bor.

Upplägg och genomförande

Satsningen på sjukvårdsintegrerad biobankning genomförs nationellt via Biobank Sverige med stöd från Vinnova och Swelife. Samtliga Regionala biobankscentrum och biobankssamordnarna i de aktuella regionerna har medverkat i projektet under olika perioder för att säkerställa koordineringen både sjukvårdsregionalt och lokalt. Delfinansiering har erbjudits till sjukhus som vill införa modellen och införandeprocessen har delats in i fyra huvudsakliga steg, beroende på behov och mängd forskningsprov som ska hanteras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.