Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWElife Nationellt införande av sjukvårdsintegrerad biobankning av blod och annan vätska

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 4 604 953 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Biobank Sverige har som ett övergripande syfte är att verka som en långsiktigt hållbar nationell biobanksinfrastruktur. Sjukvårdsintegrerad biobankning ingår som en viktig komponent och målsättningen är att öka konkurrenskraften i svensk medicinsk forskning samt främja utvecklingen av hälso- och sjukvården till gagn för patienterna. Projektets målsättning är att underlätta och verka för att sjukvårdsintegrerad biobankning införs vid sjukhus som bedriver forskning som involverar biobanksprov.

Långsiktiga effekter som förväntas

I dagsläget har 26 sjukhus runt om i Sverige infört sjukvårdsintegrerad biobankning där forskningsprov hanteras på ett kvalitetssäkrat sätt som gör att proven blir jämförbara. Samtliga större biobanksfaciliteter vid universitetssjukhusen och flera medelstora sjukhus kommer även snart att ha infört LIMS-system för strukturerad hantering av prov. Effekten av en nationell gemensam modell blir att biobankningen av forskningsprov blir effektivare och billigare. Det skapar också förutsättningar för fler patienter att inkluderas i studier, oavsett var i landet de bor.

Upplägg och genomförande

Satsningen på sjukvårdsintegrerad biobankning genomförs nationellt via Biobank Sverige med stöd från Vinnova och Swelife. Samtliga Regionala biobankscentrum och biobankssamordnarna i de aktuella regionerna har medverkat i projektet under olika perioder för att säkerställa koordineringen både sjukvårdsregionalt och lokalt. Delfinansiering har erbjudits till sjukhus som vill införa modellen och införandeprocessen har delats in i fyra huvudsakliga steg, beroende på behov och mängd forskningsprov som ska hanteras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06433

Statistik för sidan