Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership & Innovation in Higher Education (CALIE)

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds universitet, Externa relationer
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att initiera ett internationellt utvecklingsprojekt i samarbete med Stanford, Berkeley och University of Washington i USA samt Lunds, Uppsalas, Stockholms och Göteborgs universitet i Sverige. Projektet har lett till ett förslag på ett större projekt med erfarenhetsutbyte, strategiskt samarbete för att stärka universitet och högskolor i fråga om förnyelse av högre utbildning och akademiskt ledarskap. Projektet har tagit fram en överenskommen plan för utvecklingsprojektets framtida verksamhet och för ansökan till Vinnova om finansiering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en förstudie där områden för erfarenhetsutbyte har identifierats, nyckelpersoner och goda exempel på förnyelse av utbildning för de svenska universiteten har identifierats. Blibliometriska analyser av samarbeten mellan involverade universitet har gjorts och information om samarbetspartners har tagits fram. En ansökan om finansiering för det fortsatta arbetet har skickats in och en ömsesidig förståelse för det fortsatta utvecklingsprojektet i fråga om syfte, fokusområden, aktiviteter, tidsplan och budget har etablerats.

Upplägg och genomförande

Projektet koordinerades av Lunds universitet och hanterades av en heltidsanställd projektledare: Arbetet leddes av en styrgrupp bestående av prorektorerna vid Lunds, Stockholms, Göteborgs och Uppsalas universitet. Vid respektive lärosäten fanns administrativt ansvariga personer. Projektledaren har utvecklat en projektplan och ansökan till Vinnova. Dialog fördes med de amerikanska universiteten vid dels en resa i november 2018 och i januari 2019 till västkusten samt ett möte med alla projektparter i Washington DC i februari 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 november 2018

Diarienummer 2018-04448

Statistik för sidan