Svenska Livsmedel i H2020 fas 2

Diarienummer 2017-00988
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att driva påverkansarbete inom H2020-systemet och det nästkommande ramprogrammet och föra fram svenska prioriteringar. Projektets mål är att: 1) Identifiera och beskriva svenska aktörers prioriteringar inom livsmedels-FoI, 2) stimulera fler aktörer att delta i Horisont 2020-projekt och förbereda för deltagande inom det kommande ramprogrammet och 3) Presentera svenska prioriteringar i relevanta forum där beslut fattas om EUs FoI-verksamhet.

Förväntade effekter och resultat

Identifieringen och beskrivningen av den svenska livsmedelssektorns FoI-prioriteringar är ett viktigt resultat som ligger till grund för påverkansarbetet, men de kommer också att innebära möjligheter till gemensamma insatser i fler forum. Genom projektet kommer svenska prioriteringar att vara synliga i H2020s strategi- och arbetsprogram, samt det kommande ramprogrammet. Genom detta kommer en större andel av EUs FoI satsningar att gynna svenska aktörer. Fler projekt koordinerade av svenska aktörer och ett ökat svenskt deltagande i H2020 och det kommande ramprogrammet.

Planerat upplägg och genomförande

2-4 Workshoppar riktade till industri och akademi genomförs för att uppdatera tidigare identifierade FoI-prioriteringar. Kontakta grupperingar i andra medlemsstater för att utreda möjligheter till gemensamma påverkansaktiviteter. Den etablerade kontakten med kommissionen kommer att utvecklas genom att arrangera ett möte i Bryssel, syftet är att framföra svenska prioriteringar. Informera och bidra till att sänka trösklarna för deltagande i H2020 projekt för aktörer inom svensk livsmedelssektor, privata och offentliga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.