Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Styrning för innovation

Diarienummer
Koordinator GOVERNO AB - GOVERNO
Bidrag från Vinnova 795 060 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Måluppfyllelsen bedöms vara mycket god. Syftet med projektet är att få ökad kunskap och förståelse för olika styrsignalers påverkan på innovationsförmågan. Vi har vidareutvecklat befintliga metoder och gett ökad förståelse för hur styrningen kan utvecklas. Kunskaperna kring styrningens påverkan har ökat under projektet (vilket bl.a. enkätresultat visar). Metoder och dialogformer har prövats och vidareutvecklats. Vi har också velat sprida och nyttiggöra kunskap från både detta och tidigare projekt vilket gjorts dels till deltagarna, dels vid ett externt seminarium.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har haft som ambition att ge deltagarna ökad kunskap, insikt och medvetenhet kring vilken styrning man möter, hur man agerar på denna och hur det påverkar innovationsförmågan. På så sätt har vi velat inspirera till innovationsarbete. Uppföljningen med deltagare och projektparter visar på en hög grad av engagemang där deltagarna särskilt pekar på värdet av att möta andra verksamheter, jämföra sig med andra samt reflektera över sin egen verksamhet samtidigt som man fått del av teori och tidigare erfarenheter. Detta har varit ett nytt sätt att reflektera och bygga förmågor.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi utgått från metodiken Action Innovation för att sprida och utveckla kunskap och erfarenheter kring styrning för innovation. Ett 25-tal personer från olika förvaltningar och bolag i Stockholms stad har deltagit. Vi har genomfört totalt fem halvdagsseminarier och mellan dess har deltagarna besökt varandras verksamheter för att fördjupa lärandet. Vi har jobbat för att åstadkomma en hög grad av delaktighet, dialog och reflektion vilket har varit mycket framgångsrikt. Det har inneburit ett erfarenhetsutbyte, bildandet av nya nätverk och ny kunskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2017

Diarienummer 2017-04409

Statistik för sidan