Styrelsedriven innovation i små och medelstora företag

Diarienummer 2014-04052
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Styrelsen lyfts ofta fram som en outnyttjad resurs i små och medelstora företag. Projektet har tagit fram ett kunskapsunderlag som ger ökad förståelse och bättre inblick i vilken roll en styrelse spelar för att öka innovationsförmågan i små och medelstora företag. Resultaten har sammanställts och spridits genom vetenskapliga publiceringar, samt genom presentation på konferenser och workshops. Sammantaget bidrar resultaten till kunskaper och insikter som ger vägledning för hur innovationsdrivande styrelsearbete kan utvecklas och stödjas i små och medelstora företag.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att innovationsdrivande styrelsearbete inte är något väsensskilt från grundläggande principer för ett aktivt styrelsearbete. Däremot så innebär det att styrelsen lägger särskild vikt på att utnyttja potentialen i styrelseledamöternas samlade erfarenhetsbas som input i företagets strategi- och affärsutveckling. Styrelsens ordförande spelar en central roll för att organisera styrelsens arbete på ett balanserat sätt. Innovationsdrivande styrelsearbete kan ses som en utveckling av ett aktivt, väl fungerande styrelsearbete i små och medelstora företag.

Upplägg och genomförande

En systematisk genomgång av litteratur och forskning om bolagsstyrning/styrelser i förhållande till entreprenörskap och innovationsdriven tillväxt har genomförts. Upp till detta har ett antal fallstudier genomförts på svenska små och medelstora företag, för att systematisera och dokumentera etablerad praxis kring innovationsdrivande styrelsearbete. Dessa kompletterande aktiviteter har lett fram till ett kunskapsunderlag och en teoretiskt förankrad modell som ger riktlinjer för innovationsdrivande styrelsearbete i små och medelstora företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.