Studie om forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap

Diarienummer 2018-04663
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET - Vetenskap & Allmänhet, VA
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att kartlägga och analysera svenska forskares syn på öppen vetenskap, kommunikation och samverkan med det omgivande samhället. De två övergripande syftena med studien är att: (1) uppdatera kunskapen om forskares syn på och förutsättningar för kommunikation med det omgivande samhället, och (2) undersöka forskares kunskap om och attityder till öppen vetenskap. Tyngdpunkten ligger på forskarnas perspektiv, men deras syn på sin egen roll sätts i relation till den hos professionella kommunikatörer.

Förväntade effekter och resultat

Den föreslagna studien kommer att resultera i en aktuell bild av attityder och aktiviteter bland svenska forskare och forskningskommunikatörer, inklusive upplevda hinder och behov. Studien kan därmed ge forskningsfinansiärer och lärosäten strategiskt värdefulla underlag för utveckling av policy och stödstrukturer som hjälper forskare att arbeta i enlighet med moderna krav och utmaningar kopplade till kommunikation och öppen vetenskap.

Planerat upplägg och genomförande

Studien kommer bestå i en kvantitativ enkätundersökning med ett representativt urval av forskare i Sverige. En sådan undersökning ger möjlighet att systematiskt kartlägga i vilken utsträckning forskare ägnar sig åt kommunikation och samverkan samt skillnader mellan olika undergrupper av forskare (t.ex. kön, ålder, lärosäte, forskningsområde). Urvalsstorleken beräknas för att säkerställa möjlighet till statistiska jämförelser mellan i första hand forskare knutna till olika lärosäten och inom olika ämnesområden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.