Studie för vidareutveckling av Clinical Innovation Fellowships - Samarbeten mellan industri och vård

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att skapa ett brett underlag som stöd för CTMH i arbetet med att förbättra Clinical Innovation Fellowships (CIF). Fokus för förbättringarna var att stärka Clinical Innovation Fellowships förmåga att producera kommersialiserbara lösningar. Målet har uppfyllts och fem viktiga förändringar införs från och med 2012-13.

Resultat och förväntade effekter

Följande ändringar införs i CIF 2012-13: 1) Teamen utökas från 3 till 4 medlemmar. Detta ger (a) ökade resurser, (b) bredare bakgrundskompetens och (c) förbättrad gruppdynamik. 2) ändrade rutiner vid val av värdkliniker för att säkerställa´rätt´ typ av behov. 3) Djupare kontakt med klinikerna inför programstart för definiera rätt fokusområde. 4) ändringar i programmets schema för att ge teamen mer tid att utveckla innovationer. 5) ökning av antalet mentorer: bredare kompetens vid rådgivningsmöten.

Upplägg och genomförande

Upplägget baserades på intervjuer med experter inom medicinteknisk FoU, från såväl näringslivet som sjukvården. Kunskap har även hämtats från universitetsforskare. Efter en initial analys genomfördes ett fåtal interna workshops på CTMH för att diskutera behovsbilden och möjligheterna. Detta följdes av samtal med representanter från vården, industri och universitet, som användes för att finjustera resultatet och designa ändringarna. Metoden har fungerat väl.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.