Structure-guided design of new antibacterial agents against dormant Mycobacterium tuberculosis

Diarienummer 2012-03694
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta project är ett samarbete mellan en indisk och en svensk forskargrupp i syfte att utveckla inhibitorer mot enzymer som är essentiella i den latenta fasen hos Mycobacterium tuberculosis. Alla projektdelar har uppnått de milstolpar och deliverables som beskrevs i ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till identifieringen av nya små molekyler som visar hög potens som inhibitorer för våra målproteiner, i synnerhet mot CysM, ett enzym i biosyntesen av den essentiella aminosyran cystein. Den tilltagande antibiotikaresistensen hos Mycobacterium tuberculosis försvårar behandlingen av sjukdomen tuberkulos avsevärt. Projektet har genererat kunskap om strukturen hos små molekyler som ska kunna användas som startpunkt för utvecklingen av nya antibiotika för bekämpning av denna sjukdom.

Upplägg och genomförande

Inhibitorutvecklingen baseras på kunskap om den tre-dimensionella strukturen hos proteiner som har visats vara nödvändiga för bakteriens tillväxt/överlevnad i den latenta fasen. Projektet bygger på den indiska forskargruppens expertis i medicinsk kemi och läkemedelsutveckling och kunskapen hos den svenska gruppen om proteinstruktur och enzymologi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.